(0)
ieh-norskEtisk handel er samfunnsansvar i leverandørkjeden. Etisk handel er ennå i dag et frivillig arbeid som har som mål å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i leverandørkjeden. De etiske retningslinjene er basert på internasjonale ILO- og FN-konvensjonene.
 
Hvorfor etisk handel?
Dårlige arbeids- og miljøforhold er ofte normen i utviklingsland selv om lovene i de fleste landene er underlagt de samme ILO- og FN konvensjonene som landene i den vestlige verden. Norske bedrifter er vel kjent med at forbedringer i arbeidsforhold har positiv påvirkning og gir friskere mer fornøyde og motiverte arbeidere, høyere produktivitet og mindre overtid og bedre leveranseevne og mindre feilproduksjon. Disse faktorene er ofte ukjent i mindre utviklede land. Vår jobb er derfor å informere og påvirke våre leverandører til å bevege seg i riktig retning til det beste for alle parter.
 
IEH
IEH (Initiativ for etisk handel) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel.  IEH utvikler relevante verktøy og bistår medlemmene med opplæring og rådgivning for å øke oppslutningen og arbeidet med etisk handel. IEH er ikke en garantiordning, men som medlemmer forplikter Mascot Høie seg til å ta tak i problemer som skulle dukke opp i leverandørleddet og rapportere åpent om tiltak for forbedring.

Etiske retningslinjer – (Mascot Høie sin Code of Conduct):
Som medlem i IEH har Mascot Høie utarbeidet en Code of Conduct som er sendt ut til alle våre leverandører - basert på følgende retningslinjer:  
 • Følge nasjonale lover og reguleringer
 • Ikke tvangsarbeid
 • Rett til fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger
 • Ikke barnearbeid
 • Ikke diskriminering
 • Forsvarlig og lovlig disiplinær praksis
 • Arbeidsmiljø (HMS)
 • Lønn og sosiale goder (levelønn) i tråd med nasjonale regler
 • Forsvarlig arbeidstid
 • Respekt for lokalsamfunn på produksjonsstedet
 • Forsvarlig miljøforvaltning
Etisk handel er ikke noe man kan skrive på et papir eller en nettside for å regne med at alt går bare bra. Det finnes ikke noen snarvei. Man må arbeide systematisk og langsiktig for å oppnå resultater. I enkelte land er det flere hundre år med tradisjoner og sosiale strukturer som skal endres...