(0)
Mascot Høie skal fremstå både i sitt marked og i sitt nærområde som en miljøbevisst organisasjon. Selskapet, med alle sine ansatte skal engasjere seg for å finne frem til produkter, produksjonsmetoder og råvarer som ikke vil påvirke miljøet vi befinner oss i på en negativ måte. Med miljø menes her både det ytre og det interne miljøet. Våre miljømessige standarder skal ligge innenfor norsk lov og de retningslinjer som Klif setter til vår virksomhet.

ieh-norsk Mascot Høie er medlem av IEH
Etisk handel - er samfunnsansvar i leverandørkjeden og har som mål å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i leverandørkjeden. IEH (Initiativ for etisk handel) er et resurssenter og en pådriver for etisk handel. Som medlem i IEH har Mascot Høie utarbeidet en "Code of Conduct" som er sendt ut til alle våre leverandører. Dette er starten på et systematisk og langsiktig arbeid for å oppnå resultater. For mer info om Mascot Høies medlemsskap i IEH trykk her - eller gå inn på www.etiskhandel.no

oko-tex-combined-180Innkjøp og Øko-Tex 100 Sertifisering ("Trygge Tekstiler")
Ved innkjøp av råvarer og handelsvarer setter vi krav om at produktene skal være Øko-Tex 100 sertifisert. Dette er retningslinjer som er utarbeidet for å unngå helseplager fra tekstilprodukter som benyttes nær huden. For å få et produkt sertifisert, testes det på et av Øko-Tex sine laboratorier for helsefarlige emner. Produkter til barn har strengere krav (Kl 1) enn produkter til voksne (Kl 2). For mer info trykk her.

Grønt Punkt
Grønt Punkt er Europas mest brukte non-profit varemerke. Merket betyr at Mascot Høie har betalt for emballasjen vi benytter, slik at Grønt Punkt Norge kan administrere en forsvarlig innsamling og gjenvinning av plast- metall og glassemballasje, drikkekartonger og bølgepapp.

Produksjon
Selskapets produksjonstekniske plan skal gjennomføres med sikte på en optimal bruk av energi. Overskuddsvarme fra maskinen i produksjonen fanges opp, transporteres og benyttes til oppvarming av andre deler av fabrikken. Dyneavkapp fra maskiner på hver produksjonslinje går i dag direkte i et avsug og samles i et resirkuleringsanlegg der fiber og stoffrester benyttes om igjen i miljøvennlige produkter.

Transport og emballasje
Med produksjon av dyner og puter i Norge sparer vi samfunnet for transport av volumvarer fra Asia eller Øst-Europa, og reduserer med dette unødig Co2 utslipp. Transport av både råvarer og ferdige produkter skal gjennomføres på den for situasjonen best mulig miljømessige måte. Bilparken som benyttes skal være av en slik art at den i minst mulig grad forurenser eller belaster miljøet i forhold til påkrevd teknologi benyttet i Norge. Mascot Høie skal også bestrebe å finne frem til pakketeknikker som gjør at vi kan frakte flest mulig produktenheter pr. kartong. Dette for å redusere energiforbruket ved transport. All emballasje som benyttes er resirkulerbart og inneholder ikke kjemikalier som kan gjøre skade på miljøet. Mascot Høie er medlem av "Grønt Punkt", og betaler avgift for all emballasje vi benytter. Dette går til å dekke kostnader med innsamling av emballasje i Norge.

Interne arbeidsforhold
For å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø sjekkes luftkvaliteten, varme og lysforholdene med jevne mellomrom for alle våre medarbeidere. I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten følges de ergonomiske forhold knyttet til den enkeltes arbeidsplass opp, samt at hørselstester og samtaler rundt arbeidsforholdene blir gjennomført.